Chọn loại tài khoản của bạn

Start
Micro

Công cụ giao dịch Hoa hồng đối tác IB (pip) Hoa hồng đối tác MIB (pip)
Cặp chính FOrex Hoa hồng đối tác IB (pip) 1.0 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 2.0
Cặp chéo Forex Hoa hồng đối tác IB (pip) 1.0 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 2.0
Kim loại Hoa hồng đối tác IB (pip) 1.0 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 2.0

ECN Classic

Công cụ giao dịch Hoa hồng đối tác IB (pip) Hoa hồng đối tác MIB (pip)
Cặp chính FOrex Hoa hồng đối tác IB (pip) 0.3 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 0.7
Cặp chéo Forex Hoa hồng đối tác IB (pip) 0.3 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 0.7
Forex exotic Hoa hồng đối tác IB (pip) up to 21,0 Hoa hồng đối tác MIB (pip) up to 49,0
Kim loại Hoa hồng đối tác IB (pip) up to 0,6 Hoa hồng đối tác MIB (pip) up to 1,4
dầu Hoa hồng đối tác IB (pip) 1.5 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 3.5
Chỉ số Hoa hồng đối tác IB (pip) up to 12,0 Hoa hồng đối tác MIB (pip) up to 28,0

ECN PRO

Công cụ giao dịch Hoa hồng đối tác IB ($) Hoa hồng đối tác MIB ($)
Cặp chính FOrex Hoa hồng đối tác IB ($) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB ($) 5.5
Cặp chéo Forex Hoa hồng đối tác IB ($) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB ($) 5.5
Forex exotic Hoa hồng đối tác IB ($) 6 Hoa hồng đối tác MIB ($) 14
Kim loại Hoa hồng đối tác IB ($) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB ($) 5.5
dầu Hoa hồng đối tác IB ($) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB ($) 5.5
Chỉ số Hoa hồng đối tác IB ($) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB ($) 5.5

Trở thành một IB

Tham gia

Tính thu nhập của bạn

Công cụ giao dịch

Chi phí Điểm

Hoa hồng IB, pips

Hoa hồng của bạn là