Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Clients of the Tifia broker get exclusive access to high-quality materials from independent analytical agency Claws&Horns in their Client Cabinet: technical and fundamental market analysis, Forex economic event calendar, currency, stock, index and cryptocurrency forecasts, trading indicators signals and much more.

27.01.2020

GBP/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, dòng màu xanh hướng lên trên , trong khi dòng màu đỏ giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.9866). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.9961).

EUR/GBP: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, dòng màu xanh hướng xuống dưới, trong khi dòng màu đỏ giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (0.8419). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Kijun-sen (0.8453).

GBP/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng xuống. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (141.69). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên trên của đám mây (142.81).

CAD/CHF: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (0.7370). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Kijun-sen (0.7393).

AUD/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng xuống. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (73.76). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (74.62).

24.01.2020

GBP/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, dòng màu xanh hướng lên trên , trong khi dòng màu đỏ giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Dòng Kijun-sen và Tenkan-sen đã trở thành điểm hỗ trợ (1.7128) và kháng cự (1.7231) tương ứng

EUR/USD: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span dần chéo ngang biểu đồ giá từ phía trên, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (82.80). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Kijun-sen (83.70).

EUR/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span đã chéo ngang biểu đồ giá từ phía trên, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.6625). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.6749).

EUR/CHF: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.0700). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.0724).

AUD/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen đã chéo Kijun-sen từ dưới, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span dần chéo ngang biểu đồ giá từ phía dưới, dám mây hiện tai chuẩn bị đảo nghịch từ giảm đến tăng dần. Công cụ đang giao dịch đang nhập vào đám mây. Biên giới thấp của đám mây là điểm hỗ trợ gần nhất (0.8971) và mức kháng cự (0.9007)