Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Khách hàng của nhà môi giới Tifia có quyền truy cập độc quyền vào các tài liệu chất lượng cao từ cơ quan phân tích độc lập Claws&Horns trong Tủ khách hàng của họ: phân tích thị trường kỹ thuật và cơ bản, lịch sự kiện kinh tế Forex, tiền tệ, chứng khoán, dự báo chỉ số, tín hiệu chỉ báo giao dịch và nhiều hơn nữa.

28.05.2020

CAD/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (77.71). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (79.90).

EUR/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen và Kijun-sen đã nhập nhau, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch đã phá vỡ qua đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.7642). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên trên của đám mây (1.7850).

GBP/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.6834). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên trên của đám mây (1.7052).

EUR/CHF: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen và Kijun-sen đã nhập nhau, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai chuẩn bị đảo nghịch từ giảm đến tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm giao Tenkan-sen và Kijun-sen đã trở thành điểm hỗ trợ mạnh (1.0600). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.0700).

AUD/CAD: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (0.9050). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (0.9120).

EUR/JPY: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là đường trên của đám mây (118.50). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (119.00).

27.05.2020

GBP/AUD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span dần chéo ngang biểu đồ giá từ phía dưới, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Dòng Tenkan-sen và Kijun-sen lines đã trở thành mức hỗ trợ (1.8537) và mức kháng cự (1.8583) tương ứng

GBP/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch có điều chỉnh theo đường Tenkan-sen. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.9785). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Kijun-sen (1.9896).

EUR/GBP: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (0.8938). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (0.8988).

GBP/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (131.77). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (134.22).