Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Khách hàng của nhà môi giới Tifia có quyền truy cập độc quyền vào các tài liệu chất lượng cao từ cơ quan phân tích độc lập Claws&Horns trong Tủ khách hàng của họ: phân tích thị trường kỹ thuật và cơ bản, lịch sự kiện kinh tế Forex, tiền tệ, chứng khoán, dự báo chỉ số, tín hiệu chỉ báo giao dịch và nhiều hơn nữa.

24.02.2020

GBP/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Dòng Kijun-sen và Tenkan-sen đã trở thành điểm hỗ trợ (143.63) và kháng cự (144.34) tương ứng

CAD/CHF: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch đang nhập vào đám mây. Biên giới thấp của đám mây là điểm hỗ trợ gần nhất (0.7369) và mức kháng cự (0.7395)

AUD/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen đã chéo Kijun-sen từ trên, dòng màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span dần chéo ngang biểu đồ giá từ phía trên, dám mây hiện tai chuẩn bị đảo nghịch từ tăng đến giảm dần. Công cụ đang giao dịch đường phía dười của đám mây. Biên giới thấp của đám mây là điểm hỗ trợ gần nhất (73.65) và mức kháng cự (73.86)

21.02.2020

CAD/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (83.67). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (84.73).

EUR/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.7072). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.7142).

GBP/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng xuống. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.7095). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Kijun-sen (1.7174).

EUR/CHF: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.0500). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.0650).

AUD/CAD: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (0.8600). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (0.8850).

EUR/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (120.385). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (121.368).

20.02.2020

GBP/AUD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (1.9414). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.9497).