Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Các khách hàng của nhà môi giới Tifia có quyền truy cập độc quyền vào các tài liệu chất lượng cao từ cơ quan phân tích độc lập Claws & Horns trong Client Cabinet của họ: phân tích thị trường cơ bản và kỹ thuật, lịch sự kiện kinh tế của Forex, các dự báo về tiền tệ, chứng khoán, chỉ số và tiền ảo, các tín hiệu chỉ báo giao dịch và nhiều hơn nữa.

20.09.2019 - 14.09.2019

FDAX: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (12411.4). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (12473.0).

EUR/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span đang dần xát nhập với biểu đồ giá từ phía trên, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch giữa đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (119.25). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (119.30).

AUD/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, dòng màu xanh hướng xuống dưới, trong khi dòng màu đỏ giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch đã phá vỡ đám mây và đảo chậm khi rơi. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (0.8995). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên trên của đám mây (0.9060).

GBP/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.9755). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.9912).

EUR/GBP: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng xuống. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (0.8800). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (0.8854).

Silver: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen đã chéo Kijun-sen từ trên, dòng màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch đã phá vỡ qua đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (17.79). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên dưới của đám mây (18.17).

CAD/CHF: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span đang dần xát nhập với biểu đồ giá từ phía dưới, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch đang nhập vào đám mây. Điểm hỗ trợ gần nhất là đường bên dưới của đám mây (0.7471). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên dưới của đám mây (0.7522).

AUD/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch đang nhập vào đám mây. Điểm hỗ trợ gần nhất là đường bên dưới của đám mây (72.74). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên dưới của đám mây (73.94).

FTSE: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng xuống. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch bên biên giới trên của đám mây. Điểm hỗ trợ gần nhất là đường bên dưới của đám mây (7266.9). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (7320.5).

Ethereum: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (205.56). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (218.40).