Tifia จะพิชิตโลก

สำนักงานใหญ่ TIFIA

บริการสนับสนุนลูกค้า

อีเมล: support@tifia.com

แผนกการเงิน

อีเมล: finance@tifia.com
9 โมงเช้า - 6 โมงเย็น
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) GMT+3

แผนกทรัพยากรมนุษย์

อีเมล: hr@tifia.com

แผนกหุ้นส่วน

Skype: partner.tifia
อีเมล: partners@tifia.com

ตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศไทย

อีเมล: thailand@tifia.com

อินโดนีเซีย

โทรศัพท์: +628114202147
WhatsApp: 082187860274
Telegram: 0811414147
Skype: Tifiaindonesia
อีเมล: feducation@tifia.com

รองรับกลุ่มประเทศฮิสแปนิก

อีเมล: soporte@tifia.com

ไนจีเรีย

WhatsApp: 08092883467
Skype: folaforex1
อีเมล: folarin.ogunrinde@tifia.com